Single
3

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky PE-PLAST

  1. 1.   Všeobecné ustanovenia

1.1.      Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len “VOP“) sú upravené práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, ktorú sa uzatvára medzi kupujúcim a predávajúcim.

1.2.      Identifikácia predávajúceho: Peter Barilla - PE-PLAST PACKAGING, Vikartovce, Hlavná 435, 059 19,IČO:46 925 261,DIČ DPH:SK1081124099, info@pe-plast.eu t.č.: +421 527883921, fax:+421527883922, (ďalej len “Predávajúci“)

1.3.      Predmetom tejto kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru z elektronické obchodu predávajúceho.

1.4.      Číslo účtu predávajúceho určené pre bezhotovostné platba prevodom: SLSP a.s., číslo účtu : 5035487042/0900

1.5.      Predávajúci a kupujúci vyjadrujú súhlas s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami na tomto elektronickom obchode.

1.6.      Odchýliť sa od podmienok ustanovených vo VOP je možné len s písomným súhlasom predávajúceho. 


  1. 2.   Tovar

2.1.      Tovar je výhradne objednateľný cez internetové stránky elektronického obchodu, konkrétne na adrese www.pe-plast.eu Dostupnosť tovaru je potvrdená predávajúcim následne po otázke kupujúceho.


  1. 3.   Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1.      Kúpna zmluva je uzatvorená, ak predávajúci záväzne akceptuje  návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho zo strany kupujúceho.

3.2.      Záväzná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je realizovaná vo forme elektronickej poštovej správy predávajúcim, ktorá je označená: Potvrdenie objednávky

3.3.      Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je formulár platne a správne vyplnený kupujúcim na stránkach elektronického obchodu.


  1. 4.   Práva a povinnosti predávajúceho

4.1.      Predávajúci je povinný v zmysle platnej objednávky dodať tovar v množstve, kvalite a termíne kupujúcemu pri dodržaní platným právnych predpisov Slovenskej Republiky.

4.2.      Predávajúci má právo na storno objednávky ak nie je schopný tovar dodať v zmysle VOP. Kupujúci bude informovaný prostredníctvom elektronickej poštovej správy.


  1. 5.   Práva a povinnosti kupujúceho

5.1.      Kupujúci je povinný na prevzatie tovaru a zaplatenie kúpnej ceny v lehote dohodnutej v platnej kúpnej zmluve.

5.2.      Kupujúci má pravo na vrátenie kúpnej ceny do 15 dní od informácie stornovania objednávky predávajúcim alebo pri odstúpení od zmluvy zo strany kupujúceho.


  1. 6.   Platobné podmienky

6.1.      Ceny uvádzané na elektronickom obchode sú konečnými cenami záväznými pre kupujúceho.

6.2.      Konečná cena je potvrdená predávajúcim v Potvrdenie objednávky.

6.3.      Kupujúci uskutoční platbu za objednaný tovar platobnou kartou, bezhotovostným prevodom, dobierkou.

6.4.      Platba v hotovosti (na dobierku) je zaplatená pri prevzatí tovaru kupujúcim od prepravcu. Prepravca preberá platbu za tovar.


  1. 7.   Odstúpenie od zmluvy

7.1.      V zmysle ustanovenia §12 zákona o ochrane spotrebiteľa je kupujúci za dodržania podmienok oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2.      Odstúpenie od zmluvy je potrebné doručiť predávajúcemu.


  1. 8.   Dodacie podmienky

8.1.      Tovar zakúpený v elektronickom obchode sa doručuje GPC IDEAS, s.r.o. , Slovenská pošta, PE-PLAST PACKAGING.

8.2.      Zakúpený tovar je dodaný v lehote, ktorá je uvedená pri jednotlivých tovaroch, resp. je uvedená v Potvrdenie objednávky, túto kupujúci bez všetkého akceptuje.

8.3.      Pri objednávke tovarov s rozličnou dĺžkou dodania sa riadi lehota dodania podľa termínu najdlhšej dostupnosti.

8.4.      Miesto prevzatia tovaru je určené kupujúcim podľa záväzného formulára vyplneného na stránkach elektronického obchodu.

8.5.      Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradu škody v prípade porušenia podmienok stanovených v tomto článku.

8.6.      Tovar je možné doručiť výhradne len na územie Slovenskej Republiky.

8.7.      Rozmery tovaru uvedené na stránkach elektronického obchodu sa môžu odlišovať od skutočnosti o ± 1centimeter z uvedenej hodnoty.

8.8.      Farba tovaru uvedená na stránkach elektronického obchodu sa môže odlišovať od skutočnosti o ± 20% z uvedenej hodnoty odtieňu.

8.9.      Množstvo tovaru uvedené na stránkach elektronického obchodu sa môže odlišovať od skutočnosti o ± 5% z uvedenej hodnoty.

8.10.   Názov tovaru má len informatívny charakter a nemusí zohľadňovať skutočné vlastnosti tovaru.

8.11.   Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri jeho preberaní. Ak kupujúci zistí poškodenie tovaru, je povinný ho reklamovať na mieste dopravcovi a spolu s dopravcom tovar skontrolovať.

8.12.   Cena dopravy je určená v Potvrdenie objednávky.


  1. 9.   Reklamačný poriadok

9.1.      Kupujúci má právo na reklamáciu vadného tovaru. Reklamácie sa zasielaju na adresu info@pe-plast.eu

9.2.      Za vadu sa nepovažuje zmena vlastnosti tovaru, ktorá vznikne v záručnej dobe ako dôsledok opotrebenia alebo nesprávneho požívania, či zásahu.

9.3.      V zmysle § 622 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.

9.4.      V zmysle § 623 Občianskeho zákonníka, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9.5.      Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých dvanástich mesiacov od kúpy tovaru, predávajúci ju môže ukončiť odmietnutím len na základe odborného posúdenia. 

9.6.      Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po dvanástich mesiacoch od kúpy a predávajúci ju ukončil odmietnutím, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie.

9.7.      Predávajúci prevezme reklamáciu v prípade, že je tovar kompletný, čistý a hygienicky nezávadný a kupujúci preukáže jeho doklad o kúpe a záručný list ak je potrebný.

9.8.      Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, kedy ich odstránením neutrpel vzhľad, funkcia a kvalita výrobkov a oprava môže byť uskutočnená v lehote na odstránenie vady, ktorá nesmie presiahnuť 30 kalendárnych dní.

9.9.      Za neodstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré sa nedajú v stanovenej lehote na odstránenie vady bezozbytku odstrániť a ktoré bránia tomu, aby výrobok mohol bol riadne užívaný. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, môže kupujúci požadovať buď výmenu tovaru za iný bezvadný alebo zrušenie kúpnej zmluvy.

9.10.   Ak sa vyskytne na tovare iná neodstrániteľná vada, ktorá nebráni v jeho užívaní, vzniká kupujúcemu právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


  1. 10.    Záverečné ustanovenia

10.1.   VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

10.2.   Platnosť a účinnosť VOP nadobúdajú odo dňa 16.10.2013.


Právna doložka

Právna doložka týkajúca sa ochrany osobných údajov

Osobné údaje o spotrebiteľoch sú uchovávané v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky a môžu byť výhradne použité iba na interné účely spoločnosti a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Právna doložka týkajúca sa zodpovednosti

Spoločnosť nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody vzniknuté alebo spôsobené technickými a vecnými nepresnosťami a chybami na webových stránkach spoločnosti.

Naše produkty

viac v sekcii produkty